Att fundera över när man ska sanera

Att sanera mögel alternativt annan mikrobiell påväxt kan göras på ett flertal skilda sätt. Vilket vis man väljer ska grunda sig på hur långtgående angreppet är, vad det är för material som är angripet och hur allvarliga symptom man får från möglet.

Mögel är en svamp som växer i trådar, så kallade hyfer vilka utgör ett nätverk som heter mycel. Detta medför att möglet kan växa in i porösa material, så som betong och trä och då blir väldigt svåra att ta död på.

Mögelsvamp trivs där det finns fukt och organiskt material att livnära sig på. Mögel kan avge sporer samt mykotoxiner, beroende på vilken mögeltyp påverkar dessa sporer och mykotoxiner oss olika mycket. Vanliga symptom som man kan få av mögel är sömnighet, huvudvärk, hosta, snuva och upprepade förkylningar.

Fukt och mögel är ett problem som inte ska tillåtas i något hem, utan ska ordnas så snart det upptäcks. Illa lukt är ett vanligt tecken på mögel – det luktar unket samt instängt. Denna lukt biter sig ofta fast i kläder och inredning och kan bli besvärlig att få bort fastän man tvättar kläderna upprepade gånger.

Mögel kan växa i badrum, fastän kakel är en slät och i vanliga fall ogästvänlig ställe för svamp. Detta beror på hudavlagringar och tvålrester som samlas där när man duschar alternativt badar. I kombination med ett dåligt ventilationssystem så blir det ett smörgåsbord av läckerheter för möglet.

I ett sådant utrymme, där man har att göra med jämna ytor så räcker det vanligtvis med att man städar noga. För att bli av med möglet kan man nyttja vanligt diskmedel och avsluta med ättika eller vittvinsvinäger. Undvik klorin med tanke på att det inte alls är gynnsammare mot möglet än ovannämnda medel, men å andra sidan är mycket sämre för naturen!

Se dessutom jämt över ventilationen vid en mögelsanering, med tanke på att den är oerhört angeläget att fukten inte blir stående i ett utrymme eftersom det är en förutsättning för att mögel och övrig mikrobiell påväxt ska kunna tillväxa.

Vid mer omfattande angrepp så ska man utreda hur utbrett det är. Man kan då ta assistans av en så kallad mögelhund, vilket är en specialtränad hund som kan detektera mögellukt. Dessa används av mögeltekniker som en del av undersökningen.

Vid fall där möglet växer på otillgängliga platser eller där ett avgränsat utrymme är utsatt så kan man använda så kallad fogging. Det betyder att man, med assistans av en speciell foggingmaskin hettar upp mögeldödande medel varpå det förångas. Denna ånga av mögeldödade medel har lättare att ta sig in på svårtillgängliga ställen. Läs mer här

Det är betydelsefullt att man inte uppehåller sig i rummet på samma gång som fogging sker, samt att man vädrar ut noggrant efteråt eftersom medlen man använder kan vara hälsovådliga. Ofta kombinerar man denna teknik med installerande av en antingen tillfällig alternativt bestående avfuktare om det rör sig om mögel i till exempel källare, vind eller andra platser som inte ventileras tillräckligt. Varken fogging eller vanlig tvätt tar bort sporer eller mykotoxiner.

Om mögelangreppet (i ett bostadshus) anses vara så kraftigt att man inte kan bo där så kan man få ekonomiska bidrag för att göra en totalsanering, vilket i praktiken innebär att man tar bort allt det angripna materialet. Att sanera på detta vis är omständigt och kostsamt men skänker i särklass det bästa skyddet eftersom man får bort både möglet, sporerna samt mykotoxinerna. Efter saneringen skyddar man alla ytor med Tvärstopp.