Förekomst av allergier påverkas av mögel

Visste du att mögel räknas som svamp och kan ge upphov till allergier p.g.a. dess mykotoxiner samt sporer? Ett hus som är mögelangripet behöver inte nödvändigtvis vara drabbat av illa stank för att de som bor i huset ska känna symptom.
Klicka här för mer detaljer
Man kan ifall man misstänker att man har mögel i huset ta hjälp av en mögelhund, särskilt tränade hundar som använder sitt enorma luktsinne för att hitta mögel.

Mykotoxiner är ämnen som finns i skilda mögelsvampar och som tack vare sin ringa storlek kan penetrera massor material, gärna porösa sådana såsom betong. En mögelangripen källare kan således resultera i besvär för de boende trots att de inte vistas i källaren ofta då mykotoxinerna letar sig bort från källan.

Allergi innebär att kroppen har utvecklat ett skydd mot ett i sig ofarligt protein som finns i till exempel pollen, hos pälsdjur eller i mögel. Reaktionen är snabb och av omväxlande grad, allt från några utslag alternativt lite snuva till en anafylaktisk chock som tvingas behandlas akut för att inte få dödlig utgång. Allergier är vanligare i västvärlden och förmodas bero på att en del celler i immunförsvaret som normalt tar hand om bland annat parasitangrepp inte har tillräckligt att göra och då utvecklar överkänslighet mot andra ämnen istället.

Då mögelsporerna är luftburna kommer de främst i förbindelse med människor via luftvägarna – vi andas in dem. Följaktligen blir symptomen av luftvägskaraktär, nämligen hosta, snuva och andningssvårigheter. Också rinniga samt kliande ögon är vanligt.

Mögel trivs i fuktig samt lugn miljö, till exempel i källare och badrum som inte används. Har man drabbats av mögel i sitt hus är det betydelsefullt att man tar bort källan om man kan, alternativt sanerar den ordentligt med mögeldödande medel såsom Fulstopp eller Tvärstopp.

Mögelsporer och mykotoxiner försvinner dock inte fullkomligt om man bara sanderar. Det lämpligaste är således att avlägsna de delar som är angripet och ersätta de med torrt nytt material.

Mögelsporer och mykotoxin försvinner efterhand, men ifall man lider av svår allergi kan det vara bra att undvika området under en tid. Har man lindrigare bekymmer, till exempel rinniga ögon samt snuva är det vanligtvis inga problem att flytta in tillbaka till huset relativt omedelbart efter sanering.

Mögelallergi behandlas som andra allergier, till exempel mot pollen. Först och främst ska man prova undvika att utsätta sig för det agens som orsakar allergin, i detta fall mögel. Det är inte alla gånger möjligt, givetvis, och då måste man medicinera.

De vanligaste medicinerna mot allergi är antihistaminer som tas i tablettform och som verkar preventivt inom tjugo minuter till en timme. Det förhindrar att så kallade mastceller frisätter histamin. Histaminet är det som gör att luftrören svullnar och att det kliar i ögon och näsa. Man kan likaså använda sig av nässpray.

Mot rinniga ögon finns särskilda medel, så kallade lokala läkemedel, i ögondroppsform. Dessa finns receptfritt, precis som antihistaminer samt de flesta nässprayer. Ifall man har besvär med astmasymptom bör man utredas för det och ges tillpassad astmamedicin, vanligtvis i inhalatorform. Dessa är receptbelagda.

Allergi mot mögel kan vara mycket jobbigt, men ifall man känner till hur man bör sköta det kan problemen reduceras och till och med försvinna.