Hur blir man effektivt kvitt med mögelsvamp?

Det första man brukar fundera på i samband med mögelsvamp är illa lukt samt besvär. Det finns en rad skilda sorters mögelsvampar. Mögel kan utsöndra mögelsporer, mykotoxin och MVOC (microbial volatile organic compound, gaser som vanligtvis uppfattas som illa lukt).

Mögel skapar nätverk som kallas mycel, i vilket det växer långa trådar – hyfer. Längs med dessa trådar kan möglet förflytta näringsämnen samt vatten. Uppbyggnaden gör så att mögelsvampen kan växa sig oerhört omfattande och kan också leta sig in i porösa material så som trä samt betong. Det är alltså vanligtvis bara en liten del som syns.

Mögel som inte ger upphov till giftiga gaser används vid framställning av till exempel ostar. Från mögelsvampen Penicillium kommer också penicillin, vilket är revolutionerande inom medicin och vårt främsta vapen mot bakteriella infektioner. Således är inte allt mögel jämt av ondo. Penicillium kan dock även ge allergi samt astma ifall det får växa till sig i ett hus.

Vissa grupper av mögel, så som svartmögel, är fruktade ur hälsosynvinkel då de kan ge upphov till allvarliga svampinfektioner, exempelvis Aspergillus som kan ge aspergillosis. Aspergillosis är en fruktad sjukdom i synnerhet för människor som har nedsatt immunförsvar och kan leda till döden.

Vanliga symotom som man kan utveckla om man är i mögelangripna hus är astma, allergi, hosta, nästäppa, hudirritation, upprepade förkylningar, onormal trötthet, mag- och tarmproblem med mera. Det är alltså ganska vaga symptom som inte jämt för tankarna åt mögel. Om man upplever symptom som ovanför nämnda är en bra idé att höra med andra som bor eller vistas mycket i samma hus ifall de upplever snarlika saker.

Man ska aldrig tolerera att bo eller uppehålla sig (jobb, skola, dagis och så vidare) i en byggnad som är mögelangripen. Det ska utföras mögelsanering. Man kan sanera på annorlunda sätt, och det är omdiskuterat vilka som är bäst.

Om mögelangreppet är litet och på oorganisk jämn yta, så som kakel i badrum, kan man rengöra med vinäger (vittvins-) alternativt bikarbonat utspätt i vatten för att döda möglet, hellre än att nyttja klorin, som visserligen fungerar på dessa ytor, mer är väldigt giftigt.

Om det rör sig om porösa material är risken för omvänd verkan påtaglig ifall man använder klorin med tanke på att det ofta är utspätt med vatten och inte kan tränga ner och eliminera allt mögel. Det är troligt att mögelsvampen inom kort blommar upp igen efter en sådan behandling och det enda man har åstadkommit är att hälla ut lite gift.

Ett bättre alternativ än Klorin är Fulstopp. Det fortsätter verka framåt i tiden.

Ifall möglet förekommer på mer porösa ytor, så som betong i exempelvis källare, är det gynnsammare att använda sig av foggingmetod alternativt fotokatalytiska luftrenare. Vid fogging hettas saneringsmedlet upp så att det förångas till små droppar. Dessa droppar kan efteråt lättare tränga in i porösa material och in i svåråtkomliga utrymmen och där döda mögelsvamparna.

Är mögelsvampangreppet så svårt att man inte kan bo kvar i huset förrän det har skett sanering kan man ges ekonomiskt support från staten. Vid så allvarliga fall av mögel och annan mikrobiell påväxt räcker det vanligtvis inte med avfuktare och mögeldödande medel utan man måste avlägsna allt det angripna materialet. Vill Du veta detaljer Klicka Här Det är ett omständigt och kostsamt projekt, men också det enda som inte endast tar bort mögelsvampen utan även sporer och mykotoxiner.