Vad innebär mikrobiell påväxt?

När miljön är gynnsam för mikroorganismer så talar man om mikrobiell påväxt. En mikroorganism är en organism som inte syns för blotta ögat. Trots att gränserna är vaga kan man hävda att bakterier, ärkebakterier, somliga protozoer, vissa djur och växter hör hit samt mögel. Virus kan då och då inkorrekt benämnas som mikroorganism, då ett virus inte räknas som levande utanför en värdcell.

Man kan förenklat påstå att mikrobiell påväxt är förstadiet till allvarligare besvär med synlig mögel och liknande. Vanligaste orsaken till mikrobiell påväxt är fukt. Ett hus som är fuktskadat kommer så småningom att bli angripet av mikrobiell påväxt samt mögel. Det är framför allt möglet som som är synligt då de bildar stora kolonier. Mikroberna producerar ämnen som bidrar till dålig lukt. Man kan jämföra med att låta en vas med blommor i vatten stå en längre tid; vattnet kommer så småningom att stinka p.g.a. tillväxten bakterier.

Ifall man misstänker att man har fått besvär med mögel alternativt annan mikrobiell påväxt bör man inte avvakta utan ta itu med det direkt eftersom det bara kommer att bli värre. Det är därtill hälsovådligt att bo i hus som är mögelskadat då det kan leda till symptom så som luftvägsbesvär. Nyligen har undersökningar dessutom visat att mögel även påverkar nattsömnen eftersom att man får besvär med luftvägarna och andningen.

Om man är oviss på var möglet finns kan man ta assistans av en så kallad mögelhund. Det är en specialtränad hund som nyttjar sitt fantastiska luktsinne för att finna just mögel. Det ultimata sättet att hantera mögel är att helt enkelt eliminera samt ersätta det angripna materialet med nytt samt fräscht som därpå skyddas med Tvärstopp. Ifall det inte är möjligt kan man tvätta ytorna med Fulstopp mögeldödande medel.

Man kan också använda sig av en annan metod av mögelsanering, nämligen fogging. Det innebär att man värmer upp det mikrobdödande medlet så att det förångas och därmed kan nå mer otillgängliga utrymmen. Det är inte att rekommendera att man vistas i ett rum som utsätts för fogging då det inte allt för sällan är giftiga preparat som förångas.

När man har genomfört en sanering av mögel är det betydelsefullt att åtgärda de bekymmer som leder till mikrobiell påväxt. Då fukt, som tidigare omnämnt, är den absolut vanligaste orsaken gäller det att åtgärda ventilation samt isolering ifall det handlar om källare, vindar eller husgrunder, där det är typiskt med fukt. Även dränering är bra att se över ifall man har problem med fukt i grunden. Det kan även hjälpa ifall temperaturen höjs i samband med förbättrad ventilation.

En annan typisk tillväxtplats för mögel och andra mikrober är i badrum och det kan te sig så dåligt att det tillväxer innanför kaklet, varpå man måste avlägsna det innan man kommer till källan. För att undfly mögeltillväxt i badrummet är det viktigt att fogarna är ordentligt täta och att man äger en bra ventilation, och att man håller fräscht i alla skrymslen och vrår där mögel annars snabbt kan hitta ett fotfäste. Läs mer här

En torr samt ren miljö är en ogynnsam miljö för mikrobiell påväxt.