Vanliga besvär med krypgrund

En krypgrund är en typ av husgrund där det finns en antingen ventilerad eller oventilerad ficka mellan bjälklaget samt markytan, istället för källare. Detta innebär att huset isoleras främst från kyla. Det finns emellertid en hel del vanligt förekommande besvär med just krypgrunder som i huvudsak härrör från fuktskador.

Sommarkondens är en typisk orsak till fuktskador, i synnerhet på sensommaren och början av hösten då lufttemperatur och -fuktighet är som maximal. Eftersom krypgrunden har en lägre temperatur än omgivningen kommer den fuktiga luften att kondenseras och kan då ge upphov till fuktskador.

En annan orsak till fuktskador är byggrelaterade sådana, nämligen fukt som ansamlas vid själva bygget av krypgrunden på grund av exempelvis fukt i byggnadsmaterial eller på grund av nederbörd vid uppförandet. Fukten blir då kvar i krypgrunden redan från byggnadstillfället. För att kringgå detta är det angeläget att man med detsamma tar bort allt organiskt material, så som jord, sågspån samt övrigt byggskräp som finns på byggarbetsplatsen.

Även översvämningar kan ge upphov till mögel- och fuktskador i en krypgrund och i värsta fall i ett helt hus. Grundvattennivån kan bli så hög att den tränger upp och in i krypgrunden när vattennivåerna är höga. Är krypgrunden byggd så att grundens utsida står lägre än själva krypgrunden och/eller dräneringen är felaktigt byggd så kan det ge upphov till att ytvatten rinner in i husgrunden. Det ska man även tänka på om huset är byggt på berg med tanke på att det kan samlas vatten i gropar samt fickor i berget vilket kan resultera i ovanstående besvär. Klicka Här för mer info

Oavsett vilken fuktskada så är utgången relativt lik – nämligen röta, växten av mögel och spridningen av mikrobiella påväxter vilka inte enbart kan vara direkt ohälsosamma för personer utan även skadar bland annat virket i bjälklaget. Mögel ger ifrån sig mögelsporer samt mögelgift, så kallade mykotoxiner vilka båda lätt tar sig in till områden där människor vistas och kan ge upphov till en rad skilda symptom. Det är också viktigt att ha i beaktande att dessa ämnen kan vara luktfria eller behövs i sådan föga kvantitet för att ge upphov till bekymmer att det inte luktar!

Fuktskador i krypgrunden kan dessutom leda till spridning av illa lukt vilken efter en tid kommer att sätta sig i bjälklag och fortsättningsvis upp i husets interiör. Också efter man har ordnat fuktskadeproblem samt mögelsanerat i både hus och krypgrund kan illa lukt hålla sig kvar. Luktsanering kan genomföras med luftrenare alternativt ozonbehandling. Annars gäller tvätt av kläder, storrengöring av husets interiör, ommålning och så vidare. Efterhand kommer lukten då även att försvinna helt.

Förebygga är den bästa metoden, att behandla krypgrunden med Tvärstopp bidrar till ett extra skydd. För att åtgärda fuktrelaterade problem måste man tränga bort fukten. Detta genomförs lämpligen genom att avfukta grunden med stöd av termisk och/eller mekanisk avfuktning i kombination med att installera ångspärr mot markytan och isolering av själva grunden för att motverka ytterligare fuktskador.

Om man har drabbats mögelangrepp kommer proceduren bli mer komplicerad än att bara avfukta krypgrunden. Det definitivt säkraste sättet att få bort mögel är att fullkomligt ta bort och ersätta skadat material. Om man inte vill eller kan göra det så funkar det också att tvätta angripna områden med fotokatalytisk rening, fogging eller helt enkelt med Fulstopp. Denna metod dödar svampen men risken finns att det finns kvar mykotoxiner i en krypgrund.