Hur man anmäler oseriösa inkassobolag som struntar i god inkassosed till Datainspektionen

Ibland kan man råka ut för inkassobolags fordringsanspråk trots att det inte är rätt. Det kan handla om att den påstådda gäldenären fått en bluffaktura . Ifall man misstänker att man utsätts för en bluffaktura och inkassobolaget ändå vill begära in pengar utan undersökning så bryter det mot god inkassosed. Det är viktigt att inkassobolaget ska kunna besvara frågor gällande fordringsanspråket.

Ifall svar uteblir vid upprepade kontaktförsök så finns det möjlighet att inkomma med ett klagomål till Datainspektionen. Dock måste man hela tiden beakta att Datainspektionen aldrig agerar ombud i tvister, vilket innebär att de bara har tillsyn över inkasobolagen för att hålla uppsikt att de följer inkasolagen och att god inkassosed uppfylls. Men Datainspektionen avgör alltså aldrig några tvister.

Den som anmäler ett inkassobolag som bryter mot god inkassosed behöver inte nödvändigtvis göra det för sin egen sak skull utan kan anmäla mot bolaget generellt. För att Datainspektionen effektvit få bättre kontroll är de tacksamma för de förslag och klagomål som skickas in från allmänheten. Myndigheten avgör dock på egen hand om tillsyn är en åtgärd att påbörja. Därmed finns det ingen förpliktelse för Datainspektionen att inleda ett tillsynsärende oavsett om det finns klagomål som grund.

När man skriver ett klagomål som ska förmedlas till Datainspektionen så finns I själva verket inga konkreta regler för hur klagomålet ska framföras. Dock föredrar Datainspektionen att klagomålet sker skriftligt.

Generellt gäller att det är bra att vara så saklig som möjligt i klagomålet och förtydliga missnöjet och förklara vad som hänt och när. Det är alltid bra att bifoga kopior, bilder, utskrifter m.m. för att förmedla extra styrka åt sin sak.

Ett klagomål som skickas in till Datainspektionen kan bli en offentlig handling. Så länge uppgifterna i klagomålet inte skyddas av sekretess kan alltså vem som helst ta del av vad som skrivits. Det är dock möjligt att vara anonym ifall man skickar klagomålet brevledes utan att deklarera de egna personuppgifterna.

Utifall Datainspektionen anser att klagomålet är nog välgrundat så kan de inleda ett tillsynsärende. Oavsett vilket utfall ärendet får så kommer Datainspektionen alltid återkoppla med svar.

Det är i huvudsak när Datainspektionen bedömer att allvarliga brister föreligger som tillsyn inleds. norskt inkassobolag När Datainspektionen meddelar att någon vidare undersökning inte kommer ske så betyder det inte per automatik att de tagit ställning utan att ärendet inte prioriteras av de som inkommit. Informationen i ett avvisat klagomål kan dock komma att användas vid senare tillfälle.

När man skickar in sitt klagomål är det centralt att det omfattas av de lagar som Datainspektionen har tillsyn över.